“iDAS – Power of Managerment – Sức mạnh quản lý”

Giải thưởng sao khuê năm 2015


Giải thưởng sao khuê năm 2016Quyết định công nhận sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT tiêu biểu Việt Nam
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với hệ thống nâng cao năng suất chất lượng iDAS


Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm hệ thống ISO điện tử - iDASGiấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu iDAS

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu iDAS