idas triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và cấp độ ATTT theo TCVN 11930:2017 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN)

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
idas triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và cấp độ ATTT theo TCVN 11930:2017 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 - Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN)
Ngày đăng: 21/01/2024 12:00 AM

  Ngày 15-16/01/2024, idas triển khai cài đặt hệ thống phần mềm ISO điện tử ( idas - Digital) theo ISO/IEC 27001:2022 và tư vấn tích hợp hệ thống an toàn thông tin (ISMS) theo cấp độ TCVN 11930 & ISO/IEC 27001:2022 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 - Tập đoàn điện lực Việt nam ( EVN)

  Dưới đây là một số hình ảnh do idas thực hiện

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Hệ thống ISO điện tử phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2022 bao gồm các Modules sau

  Modules quản lý cơ cấu tổ chức: Modules quản lý cơ cấu tổ chức (Thiết lập cơ cấu tổ chức + các chức danh của đơn vị + phân quyền chức danh, đơn vị, điều chỉnh cơ cấu, chức danh ….).
  Modules quản lý tài liệu: Modules quản lý tài liệu (Quản lý tài liệu hệ thống ATTT; hệ thống quản lý môi trường theo ISO/IEC 27001; ISO 14001 … và các tài liệu bên ngoài, phê duyệt tài liệu….).
  Modules quản lý hồ sơ: Modules quản lý hồ sơ (Quản lý hồ sơ hệ thống quản lý môi trường và hệ thống ATTT theo ISO 14001; ISO/IEC 27001… kiểm soát các hồ sơ phân công người lưu giữ và thời hạn hủy hồ sơ, truy tìm hồ sơ môi trường và ATTT khi cần thiết).
  Modules Quản lý mục tiêu: Modules Quản lý mục tiêu (Quản lý mục tiêu môi trường và ATTT theo ISO 14001 & ISO/IEC 27001 tự động kiểm soát mục tiêu, báo cáo việc triển khai mục tiêu môi trường và ATTT).
  Modules Quản lý họp xem xét của lãnh đạo: Modules Quản lý họp xem xét của lãnh đạo (Quản lý các cuộc họp từ đầu vào và đầu ra của tất cả các cuộc họp định kỳ; hàng tháng, hàng quý… và họp xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống môi trường và ATTT phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO/IEC 27001).
  Modules quản lý đánh giá nội bộ: Modules quản lý đánh giá nội bộ (Modules  này quy định việc triển khai như thông báo; lập kế hoạch đánh giá nội bộ; lựa chọn chuyên gia đánh giá nội bộ …. Báo cáo đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường và ATTT  phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO/IEC 27001 của đơn vị).
  Modules quản lý sự không phù hợp: Modules quản lý sự không phù hợp (Quản lý các sự không phù hợp như Major; Minor; OBS nhằm đảm bảo phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO/IEC 27001).
  Modules quản lý danh mục thiết bị thông tin: Modules quản lý danh mục thiết bị thông tin (Quản lý các thiết bị của đơn vị như: Thiết bị văn phòng; thiết bị sản xuất lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị; trích xuất lý lịch thiết bị; quản lý thiết bị đo phục vụ quá trình sản xuất; gán mã thiết bị … đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO/IEC 27001).
  Modules quản lý tài sản thông tin: Modules quản lý tài sản thông tin (Quản lý các tài sản thông tin tại các phòng ban và đưa ra phương án đánh giá CIA của tài sản và kết nối với tài sản ATTT của đơn vị như tài sản con người; vật lý; phần mềm; dịch vụ … từ đó list ra đầy đủ các tài sản ở các mức độ cao; thấp; trung bình của tổ chức nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn ISO/IEC 27001)

  Modules xác định bối cảnh và đánh giá rủi ro: Modules xác định bối cảnh và đánh giá rủi ro (Xác định bối cảnh nội bộ và bối cảnh bên ngoài tác động đến hoạt động vận hành liên tục trong đơn vị và từ đó xác định các mối đe dọa và triển khai đánh giá rủi ro; xử lý rủi ro; quản lý rủi ro nhằm đảm bảo được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO/IEC 27001 quy định)
  Modules Quản lý công việc: Modules Quản lý công việc (Modules  này kiểm soát các công việc liên quan đến môi trường; ATTT được giao và kế hoạch thực hiện công việc, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001 & ISO/IEC 27001).
  Modules quản lý kỹ thuật ATTT: Modules quản lý kỹ thuật ATTT (Modules này quản lý các yêu cầu kỹ thuật từ: quản lý truy cập; mã hóa; nâng cấp hệ thống; quản lý sự cố; quản lý trao đổi thông tin; quản lý an ninh vật lý môi trường; quản lý tuân thủ các yêu cầu pháp lý ... Nhằm đảm bảo phù hợp với các điều khoản A quy định).

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Về hoạt động triển khai hệ thống ATTT theo cấp độ tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 - idas triển khai các hạng mục như sau
  Giai đoạn 1: Khảo sát cơ cấu tổ chức quản lý của Chủ đầu tư về phương diện an toàn thông tin, làm rõ các đơn vị vận hành, chuyên trách, chủ quản hệ thống
  Khảo sát các quy trình quy định liên quan đến hệ thống an toàn thông tin về phương diện vật lý
  Khảo sát: Về trang bị các thiết bị đảm bảo kinh doanh liên tục 
  Khảo sát : hoạt động thiết bị an ninh, tính liên tục vận hành của các thiết bị, dữ liệu của hệ thống
  Khảo sát: Hệ thống mạng máy tính, bảo vệ cáp truyền dẫn, các hệ thống truyền tín hiệu, dữ liệu
  Khảo sát: Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác vận hành và giám sát nhằm đảm bảo tính liên tục
  Khảo sát: Hệ thống điều khiển, tự động hóa … phần mềm chuyên dùng và các hệ thống phân quyền, hệ thống cấp quyền truy cập từ nội bộ và bên ngoài
  Khảo sát: các công cụ phát triển; dữ liệu, kiến trúc ứng dụng của các hệ thống CNTT & VT
  Khảo sát: các giải pháp đảm bảo ATTT hiện có của chủ đầu tư đang thực hiện
  Khảo sát cơ cấu tổ chức quản lý của Chủ đầu tư về phương diện an toàn thông tin, làm rõ các đơn vị vận hành, chuyên trách, chủ quản hệ thống
  Khảo sát các hệ thống thông tin của Chủ đầu tư
  Lập báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý và kỹ thuật

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Giai đoạn 2: Lập, xây dựng hệ thống tài liệu/hồ sơ về hệ thống thông tin theo cấp độ
  Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin theo cấp độ
  Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu mô tả, thuyết minh lập hồ sơ quản lý hệ thống 
  Lập hồ sơ đảm bảo về yêu cầu chính sách, quản lý hệ thống theo cấp độ (Thiết lập chính sách ATTT)
  Lập hồ sơ đảm bảo về yêu cầu chính sách, quản lý hệ thống theo cấp độ (Chính sách ATTT)
  Lập hồ sơ đảm bảo về yêu cầu chính sách, quản lý hệ thống theo cấp độ (Xây dựng và công bố chính sách ATTT)
  Lập hồ sơ đảm bảo về yêu cầu chính sách, quản lý hệ thống theo cấp độ (Yêu cầu rà soát, sửa đổi)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu về tổ chức đảm bảo ATTT)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu về tổ chức/ Đơn vị chuyên trách về ATTT)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu về tổ chức/ Phối hợp với cơ quan/tổ chức có thẩm quyền về ATTT)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn nhân lực ATTT)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn nhân lực ATTT/ Tuyển dụng)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn nhân lực ATTT/ Trong quá trình làm việc)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Đảm bảo yêu cầu quản lý nguồn nhân lực ATTT/ Chấm dứt hoặc thay đổi công việc)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống/ Thiết kế an
  toàn hệ thống thông tin)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống/ Phát triển phần mềm thuê ngoài)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống/ Thử nghiệm
  và nghiệm thu hệ thống)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn mạng)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn dữ liệu)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý an toàn thiết bị đầu cuối)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý phòng chống phần mềm độc hại)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý giám sát an toàn hệ thống thông tin)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý điểm yếu an toàn thông tin)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý sự cố an toàn thông tin)
  Lập hồ sơ yêu cầu quản lý hệ thống theo cấp độ (Quản lý vận hành hệ thống/ Quản lý người sử dụng đầu cuối)
  Lập, xây dựng hồ sơ ATTT các hệ thống: Tài liệu thiết kế: (Thiết kế sơ bộ/Thiết kế thi công) - Yêu cầu kỹ thuật hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Thiết kế hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Nhật ký hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Phòng chống xâm nhập
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn mạng/ Bảo vệ thiết bị hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Yêu cầu xác thực
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Yêu cầu Kiểm soát truy cập
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Nhật ký hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Phòng chống xâm nhập
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Phòng chống phần mềm độc hại
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn máy chủ/ Xử lý máy chủ khi chuyển giao
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ Xác thực
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ Yêu cầu Kiểm soát truy cập
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ Nhật ký hệ thống
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ Bảo mật thông tin liên lạc
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ Chống chối bỏ
  Lập hồ thiết kế (Sơ bộ/ thi công): Đảm bảo yêu cầu an toàn ứng dụng/ An toàn ứng dụng và mã nguồn
  Lập, xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống nhằm đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm an toàn dữ liệu 
  Lập, xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống (sơ bộ/ thi công) nhằm đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm an toàn dữ liệu/ Nguyên vẹn dữ liệu)
  Lập, xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống (sơ bộ/ thi công) nhằm đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm an toàn dữ liệu/ Bảo mật dữ liệu)
  Lập, xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống (sơ bộ/ thi công) nhằm đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm an toàn dữ liệu/ Sao lưu dự phòng)
  Lập, xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT các hệ thống: Tài liệu thuyết minh về việc đề xuất cấp độ (Mô tả tổng quan về hệ thống thông tin; Thuyết minh đề xuất cấp độ)
  Lập, xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT các hệ thống: Tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Giai đoạn 3: Lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia thẩm định lần 01
  Kiểm tra, phê duyệt thử hồ sơ cấp độ: Báo cáo, ý kiến chuyên môn/ thẩm định
  Lấy ý kiến của các chuyên gia chuyên môn về việc thẩm định
  Soạn thảo chỉnh sửa lại theo các yêu cầu của các chuyên gia chuyên môn, thẩm định
  Giai đoạn 4: Lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia thẩm định lần 02
  Kiểm tra, phê duyệt thử hồ sơ cấp độ: Báo cáo, ý kiến chuyên môn/ thẩm định lần 02
  Lấy ý kiến của các chuyên gia chuyên môn về việc thẩm định lần 02
  Soạn thảo chỉnh sửa lại theo các yêu cầu của các chuyên gia chuyên môn, thẩm định lần 02
  Phân tích và diễn giải hồ sơ và trình duyệt chủ đầu tư phê duyệt lại hồ sơ
  Giai đoạn 5: Phối hợp và trình duyệt hồ sơ cấp độ theo đúng yêu cầu
  Báo cáo, giải trình Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt
  Điều chỉnh hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt
  Tiếp nhận hồ sơ cấp độ an toàn thông tin đối với cơ quan thẩm duyệt

  Chuyên gia idas triển khai xem xét hệ thống ATTT tại hiện trường và triển khai hệ thống ISO điện tử theo ISO/IEC 27001:2022 và hồ sơ an toàn thông tin theo cấp độ TCVN 11930 tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4.

  Giới thiệu nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 - Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN)

  Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 với cấu hình 3 tổ máy 600MW công nghệ lò hơi siêu tới hạn của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, sản lượng điện thương phẩm năm 2023 tính đến ngày 17/12/2023 là 4,797 tỷ kWh, sản lượng điện thương phẩm lũy kế từ khi lắp đặt tính đến ngày 17/12/2023 là 39,995 tỷ kWh và hiện nay được EVN giao quản lý, vận hành thương mại thêm Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 từ ngày 31/7/2020 với sản lượng điện 80,975 triệu kWh/năm lên lưới Quốc gia. Từ khi tiếp nhận Nhà máy, Lãnh đạo nhà máy đã tập trung chỉ đạo cán bộ công nhân viên tích cực học hỏi, nâng cao tay nghề, phối hợp tốt với đơn vị sửa chữa trong việc phát hiện và phòng ngừa hỏng hóc, sự cố thiết bị. Tới nay các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được EVN giao cho nhà máy đều đạt và vượt mức, đặc biệt là độ tin cậy cung cấp điện, độ khả dụng tổ máy rất cao và suất tiêu hao nhiệt/than giảm mạnh từ 10.779 kJ/kWh năm 2019 xuống còn 9.980 kJ/kWh ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó nhà máy còn luôn đảm bảo nguồn than cho sản xuất trong bối cảnh tình hình nguồn nhiên liệu nhập khẩu biến động mạnh; các thông số phát thải của khí thải và nước thải đều thấp hơn tiêu chuẩn, quy chuẩn; cảnh quan môi trường nhà máy luôn xanh, sạch, đẹp; nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đến ngày 19/12 là 977,61 tỷ đồng và tăng thêm theo từng năm, lũy kế từ khi hoạt động thương mại đến nay là 4.393,96 tỷ đồng.

  Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh tân 4 - Tập đoàn điện lực Việt nam (EVN)

  Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 còn hướng đến hình ảnh là một doanh nghiệp luôn có trách nhiệm với địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho con em tại địa phương là 258 người, chiếm tỉ lệ 42,2% tổng số lao động của nhà máy. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội cũng được nhà máy chú trọng với tổng số tiền hỗ trợ cho địa phương các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận từ khi thành lập đến thời điểm hiện tại là hơn 1,170 tỷ đồng.
  Cam kết tiếp tục nỗ lực trong chặng đường mới
  Ông Vũ Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy chia sẻ thêm, trong hành trình 5 năm qua, lấy con người làm yếu tố quyết định thành công, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã vượt qua nhiều khó khăn, biến thách thức thành cơ hội. Bước sang giai đoạn phát triển mới, cơ hội tiếp tục rộng mở nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ và kỳ vọng của cấp trên giao phó.
  Trên tinh thần kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, tập thể Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo ra bước đột phá trong công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, sản xuất ổn định, nâng cao độ tin cậy các tổ máy gắn với công tác bảo vệ môi trường. Với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sẽ không ngừng phấn đấu để góp phần xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển bền vững, hiện đại theo xu hướng toàn cầu, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trên hành trình “Thắp sáng niềm tin”.

  Tự hào cung cấp dịch vụ cho hàng ngàn doanh nghiệp
  286+

  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

  36+

  Tổng công ty và tập đoàn

  2300+

  Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ý Kiến khách hàng

  Khách hàng nói về Chúng tôi

  Rubi là một Công ty gia công phân fmềm có trụ sở chính tại Nhật bản và tại Việt nam có trụ sở tại Đà nẵng và Hà nội... sau một thời gian lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng và ATTT theo ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi quyết định lựa chọn idas vì là một đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm triển khai thực hiện hoạt động tư vấn này ... Sau khi triển khai chúng tôi đánh giá sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn và idas đã giúp chúng tôi nhìn nhận ISO một cách có hệ thống... Xin cám ơn idas
  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển

  Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển Ông Yamazaki - Trưởng phòng phát triển - Công ty RUBY Việt nam

  Cám ơn idas đã triển khai đào tạo và tư vấn thành công dự án tư vấn ATTT theo ISO/IEC 27001:2013, các chuyên gia của idas triển khai có trách nhiệm và nhiệt tình ... Chúc idas thành công
  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA

  Ông Khương Thế Anh - Giám đốc HPCSONLA Giám đốc - Công ty Thủy điện Sơn La ( EVNHPCSONLA)

  Trong quá trinh ftriển khai chuyển đổi số của Tổng Công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và 24 đơn vị trực thuộc chúng tôi đã nhận được sự tư vấn và đánh giá nhiệt tình và thẳng thắn của Công ty idas và kết quả EVNHCMC đã triển khai thành công và đạt được là doanh nghiệp số đầu tiên của cả nước Qua đây chúng tôi xin trân thành cám ơn sự quan tâm hợp tác của idas và xin chúc idas liên tục và phát triển ....
  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC

  Ông Luân Quốc Hưng - PTGD EVNHCMC Phó tổng giám đốc - Tổng Công ty điện lực TP.HCM

  “ Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn ISO tại doanh nghiệp, Ominext đã tin tưởng và lựa chọn iDAS là đơn vị tư vấn và đào tạo. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, iDAS đã giúp Ominext xác định được các vấn đề còn tồn tại trong doanh nghiệp. Cùng với sự nhiệt huyết, tận tình và chuyên nghiệp của các chuyên gia iDAS, chỉ trong thời gian ngắn Ominext đã xây dựng được hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá và đưa vào áp dụng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tại doanh nghiệp. ”
   Bà. Đào Minh Phượng

  Bà. Đào Minh Phượng Phó trưởng ban Chất lượng & ISMS - Công Ty Cổ Phần Ominext

  “ Trong quá trình xây dựng hệ thống ISO, bên tư vấn iDAS rất chuyên nghiệp và nhiệt tình hỗ trợ cho chúng tôi, nhất là các chuyên gia của iDAS có năng lực cao, giúp cho chúng tôi cải tiến được hiệu quả nội bộ, xác định được rủi ro để vận hành đúng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013... ”
   Ông. Tô Hải Sơn

  Ông. Tô Hải Sơn Chủ tịch hội đồng quản trị - Công ty NTQ Solution

  Qua tìm hiểu được biết đến Công ty idas qua quá trình làm việc chúng tôi cảm nhận được niềm tin từ ban lãnh đạo đến các chuyên gia chính vì vậy chúng tôi quyết định đề xuất lựa chọn dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống ATTT theo ISO/IEC 27001 .. trong quá trình triển khai tại các địa điểm Hà nội và Hồ Chí Minh, idas rất nhiệt tình và giúp chúng tôi có cách nhìn hệ thống ATTT một cách có hệ thống và triển khai dự án đúng tiến độ ... Chúng tôi trân thành cám ơn idas nhiều
  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT

  Ông. Lê Quang Hưng - Ban CNTT Ban CNTT - Công ty DAIKIN Air Conditioning Việt nam

  “ Là một công ty chuyên cung cấp phần mềm với 100% vốn đầu tư từ Nhật bản sau khi sử dụng dịch vụ iDAS về ANTT(ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 chúng tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp cũng như sự hiểu biết của các chuyên gia iDAS đã giúp chúng tôi rất nhiều về những kiến thức bảo mật và an toàn thông tin để chúng tôi phòng ngừa được các mối nguy cho sự phát triển của FRAMGIA. Cám ơn iDAS ”
   Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS

  Ông. Chu Anh Tuấn - Trưởng ban ISMS Trưởng Ban An Ninh Thông tin - Công ty TNHH Framgia Việt Nam

  Được biết đến idas thông qua bạn bè và các đối tác chúng tôi đã liên hệ với idas và triển khai tích hợp 02 hệ thống ISO 9001 tích hợp với ISO/IEC 27001... trong quá trình triển khai tôi thấy icác chuyên gia idas có chuyên môn tốt và nhiệt tình giúp cho chúng tôi xây dựng được các quy trình cũng như cách nhìn một cách có hệ thống... Chúng tôi xin trân thành cám ơn idas và các chuyên gia tư vấn đã hỗ trợ chúng tôi nhận được chứng chỉ này
  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO

  Ông TSUCHIHASHI KAZUHIRO Tổng giám đốc - Công ty WBC Việt nam

  “ Qua quá trình tìm hiểu thông tin về các đơn vị triển khai dịch vụ tư vấn và đào tạo tiêu chuẩn ISO chúng tôi đã quyết định chọn iDAS là đối tác tư vấn và triển khai hệ thống ISO cho Rikkeisoft. Với kinh nghiệm dày dặn trong công tác tư vấn triển khai tiêu chuẩn ISO, các chuyên gia của iDAS đã giúp chúng tôi xác định được vấn đề đang tồn tại trong tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp cải tiến. Các chuyên gia của iDAS đã không chỉ nhiệt tình và sát sao trong quá trình tư vấn triển khai xây dựng hệ thống, đối với quá áp dụng và cải tiến, chúng tối cũng luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi gặp khó khăn và được các chuyên gia cập nhật kiến thức khi có tiêu chuẩn mới. ”
  Ông Hà Huy Luân

  Ông Hà Huy Luân Trưởng ban An ninh Thông tin - Công ty TNHH Rikkei soft

  Đồng hành cùng idas

  Đối tác của IDAS