Liên hệ với khách hàng

Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ Công Ty TNHH Tư Vấn Chất Lượng và Phát Triển Công Nghệ
Tiếng Việt English Japanese
Liên hệ với khách hàng

Khách hàng  đăng ký và lựa chọn dịch vụ đào tạo của idas hoặc các khóa đào tạo theo yêu cầu của khách hàng : Các khóa đào tạo về các hạng mục mà idas đào tạo bao gồm các hoạt động đào tạo như sau

1./. Đào tạo hệ thống ISO: Đào tạo các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 .... hoặc các tiêu chuẩn khác hoặc tích hợp các tiêu chuẩn

2. Đào tạo hệ thống ISO điện tử: Đào tạo hiểu biết hệ thống ISO điện tử một cách chính xác; Đào tạo đánh giá viên nội bộ trên hệ thống ISO điện tử theo các tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001; ISO 45001; ISO 50.000 .... hoặc các tiêu chuẩn khác hoặc tích hợp các tiêu chuẩn

3. Đào tạo ATTT mạng: Các khóa đào tạo ATTT mạng như Hacker; ATTT đối với người dùng; ATTT đối với lãnh đạo; nhà quản lý ..... Các khóa đào tạo về kỹ thuật ATTT

4. Đào tạo cấp độ ATTT: ĐÀo tạo cách thức xây dựng hồ sơ cấp độ ATTT 2,3,4,5; đào tạo cách thức thiết lập hồ sơ cấp độ phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 11930

5. Đào tạo chuyển đổi số: Đào tạo nhận thức về chuyển đổi số; đào tạo xây dựng các tiêu chí chuyển dổi số; đào tạo trên hệ thống idas-Digital về quản lý lộ trình chuyển đổi số

6. Đào tạo các hệ thống ATTT: Đào tạo các khóa đào tạo ATTT theo các tiêu chuẩn như: ISO/IEC 27001; ISO 20.000; ISO/IEC 27017; ISO/IEC 27018; 27019; TISAX; PCI-DSS ....

7. Các khóa đào tạo khác theo yêu cầu